Hadis Senyum 15 : Penyusuan

Terjemahan

Daripada [‘Āishah] RA berkata: “Sahlah binti Suhayl datang kepada Rasulullah SAW dan berkata: “Wahai Rasulullah, saya lihat di wajah Abū Ḥudhaifah (tanda-tanda benci) apabila Sālim (sekutu) masuk ke dalam (rumah kami).” Lalu Rasulullah SAW berkata: “Susukanlah dia.” Sahlah berkata: “Bagaimana saya boleh menyusukan dia kerana dia adalah seorang lelaki dewasa?” Rasulullah SAW tersenyum dan berkata: “Saya sudah tahu bahawa dia adalah seorang lelaki dewasa”.”

 

Pengajaran

1. Penyusuan boleh mengubah status seseorang menjadi mahram dapat dilakukan kepada seseorang yang telah dewasa.

2. Para ulama berbeza pandangan terhadap pengambilan hukum atas hadis Sahlah (penyusuan kepada orang dewasa) dalam banyak pendapat. ‘Āishah RA dan Dāwud menetapkan keharaman menyusukan kepada orang dewasa. Dan kebanyakan daripada sahabat, tabiin dan ulama lainnya sehingga ke hari ini berpendapat bahawa tidak boleh melakukannya melainkan kepada bayi di bawah umur dua tahun. Melainkan Abu Hanifah Rahimahullah yang mengehadkan sehingga umur bayi dua tahun setengah. Manakala Zufar Rahimahullah berpendapat sehingga umur tiga tahun. Dan daripada Malik terdapat sebuah riwayat yang mengatakan dua tahun beberapa hari.

3. Adapun jumhur berhujjah dengan surah al-Baqarah ayat 233 dan juga beberapa hadis lainnya yang telah disebutkan oleh Muslim, maka jumhur berpendapat bahawa hal ini hanya dikhususkan kepada Sālim sahaja, tidak kepada yang lain.

4. Muslim juga turut meriwayatkan daripada Ummu Salamah dan beberapa isteri Rasulullah SAW bahawa mereka berbeza pandangan dengan ‘Āishah RA dalam hal ini. Ada juga yang berpendapat bahawa hadis ini telah dimansukhkan. Dan yang lain berkata bahawa hukum ini berlaku secara umum untuk semua orang yang keadaannya seperti Sālim dan Sahlah.

5. Pendapat yang lain menyatakan bahawa penyusuan terhadap orang yang telah dewasa/besar merupakan keringanan (rukhshah) yang bersifat umum bagi siapa pun yang keadaannya seperti Sahlah. Adapun sebab pengkhususan hanya bagi Sālim dan Sahlah tidak dapat ditetapkan, sehingga dalam hal ini menjadi pengkhususan bagi siapa sahaja yang keadaannya, seperti Sālim dan isteri Abū Ḥudhaifah, kerana kedua-duanya sukar untuk berhijab dan semestinya sering berjumpa.

6. Adapun selain daripada keadaan seperti Sālim, maka penyusuan terhadap orang dewasa tidak menyebabkan hubungan mahram, bahkan hukumnya haram jika dilakukan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *